บันทึกการประชุม
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 11 กันยายน 2558
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 24 มิถุนายน2558
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 29 กันยายน 2557
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557
    สมัยวิสัามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2556 วันที่ 30 กันยายน 2556
    สมัยวิสัามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556 วันที่ 25 กันยายน 2556
    สมัยวิสัามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556 วันที่ 24 กันยายน 2556
    สมัยวิสัามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 วันที่ 21 กันยายน 2556
    สมัยวิสัามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 วันที่ 20 กันยายน 2556
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 วันที่ 14 มีนาคม 2556
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 15 สืงหาคม 2559
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560
ทั้งหมด 33 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ถนนยนตรการกำธร  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000
โทรศัพท์ : 074-712380          โทรสาร : 074-723183