ประกาศ
    ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
    ประกาศสภา ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
    ประกาศขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
    ประกาศขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
    ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557
    ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ
    ประกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
    ประกาศเข้าฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
    ประกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
    ประกาศเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
    ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
    ประกาศ เปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
    ประกาศ เปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
    ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 มิ.ย.59
    ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
    ประกาศ เรียกและประกาศเปิดสมัยประชุมสภา อบจ,สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
    ประกาศ เปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
    ประกาศ เปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
    ประกาศ เรียกและประกาศเปิดสมัยประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
    ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี
ทั้งหมด 23 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ถนนยนตรการกำธร  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000
โทรศัพท์ : 074-712380          โทรสาร : 074-723183