การลงทะเบียนเข้าประชุม
    การประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
    การประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
    การประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557
ทั้งหมด 3 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ถนนยนตรการกำธร  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000
โทรศัพท์ : 074-712380          โทรสาร : 074-723183