ภาพกิจกรรมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
   ขอเชิญเช้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล
   ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล
   ร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน 61
   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
   ประชุมคณะกรรมการข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2560
   สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณและแผนรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560
   คณะกรรมประจำสภา อบจ.สตูล คณะกรรมการกีฬา
   ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา
   ประชุมคณะกรรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
   ประชุมคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบจ.สตูล
   ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
   ประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
   ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบจ.สตุล
   สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
   ประชุมคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   การประชุมคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   facebook
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
   การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (ช่องทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองกิจการสภา)
   การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกีฬา ประจำสภา อบจ.สตูล ในการตรวจสอบ
   การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการคลัง ประจำสภา อบจ.สตูล ในการตรวจสอบ
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
   นางศิริเพ็ญ ฮะอุรา ส.อบจ.สตูล เขต 7 อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
   ประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงลประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
   คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ขอเชิญฟังเสียงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ
   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 12/03/57
   ขุนค้อนครั้งแรก
   ส.อบจ.สตูล ประชุมนอกรอบ งบประมาณเหลือจ่าย
ทั้งหมด  36  รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ถนนยนตรการกำธร  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000
โทรศัพท์ : 074-712380          โทรสาร : 074-723183