คณะกรรมการประจำสภา
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
   คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
   คณะกรรมการข้อบัญญัติ
   คณะกรรมการติดตามผลปฏิบัติงานตามมติของสภา
   คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   คณะกรรมการการคลัง
   คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์
   คณะกรรมการกีฬา
   คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์
ทั้งหมด  9  รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ถนนยนตรการกำธร  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000
โทรศัพท์ : 074-712380          โทรสาร : 074-723183