Untitled Document
  ทำเนียบประธานสภา
นายสำราญ  โอภาโส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2540
 
นายอามีน  มันยามีน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2540  -  2541
 
นายสำราญ  โอภาโส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2541
 
นายอธิป  สราญฤทธิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2542
 
นายเส็น  ยาประจัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2543  -  2547
 
นายพรชัย  กู้สกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2547  -  2551
 
นายฝาอาด  เหมมุน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2551
 
นายประชา  กาสาเอก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2552  -  2555
 
นายจำรูญ  ดีเสาวภาคย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2555  -  2560
 
ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2560  -  ปัจจุบัน
 
ทั้งหมด  10
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ถนนยนตรการกำธร  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000
โทรศัพท์ : 074-712380          โทรสาร : 074-723183