ประวัติสมาชิก อบจ.สตูล
    นายจำรูญ ดีเสาวภาคย์
    ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแก้ว
    นายอนุสรณ์ มรรคาเขต
ทั้งหมด 3 รายการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ถนนยนตรการกำธร  หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000
โทรศัพท์ : 074-712380          โทรสาร : 074-723183