นางสาวเสาวนีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
115
ทั้งหมด : 
4619202
 
 ทำเนียบบุคลากร

 
นางสาวเสาวณีย์ แซ่จิว
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา  อบจ.
 

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

นางอภิญญา ถีระวงศ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายกิจการสภา อบจ.

นายบุญเลิศ อบทอง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายมารุต โขขัด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเจษฎา กาสาเอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

นางจิญมน แสงจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุเรน ตาเดอิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสมศักด์ กาเส็มสะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปาริฉัตร ทองอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

นายปรีชา อ่อนประชู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุกิจ สามี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป