นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
433
ทั้งหมด : 
5642518
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : การประชุมสภา อบจ.สตูล วันที่ 7 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

การประชุมสภา อบจ.สตูล สม้ยสามัญ สมัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2582

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 

ณ หอ้งประชุมสภาองค์กาบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

------------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
     1.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
     1.2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 
     1.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562) 
ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สภา อบจ.สตูล มีมติรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 - ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระรับหลักการ สภา อบจ.สตูล มีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 - ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 งบประมาณ 1,080,000.- บาท สภา อบจ.เห็นชอบอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภา อบจ. ได้อภิปราย

 
วันที่ : 7/8/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล