นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
345
ทั้งหมด : 
6204547
เกล็ดความรู้
 เกล็ดความรู้ทั้งหมด > การตอนกิ่งในอากาศ Air Layering
เรื่อง : การตอนกิ่งในอากาศ Air Layering

การตอนกิ่งในอากาศ   (Air  Layering)   เป็นการขยายพันธุ์พืชประเภทหนึ่ง  โดยมีรูปแบบอีกหลายรูปแบบ  แล้วแต่ความเหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะทำการตอนกิ่ง   การตอนกิ่งคือการทำให้รากของพืชงอกในขณะที่ยังติดอยู่กับลำต้นเดิม   ความเหมาะสมของฤดูกาลการตอนกิ่ง  คือฤดูฝนจะเหมาะสมที่สุด  ฉะนั้นมาทำการตอนกิ่งที่มีวิธีการตอนกิ่งง่ายใคร ๆ  ก็ทำได้

วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการตอนกิ่งในอากาศ  (Air  Layering)   ประกอบด้วย

1  มีดที่ทำการตอนกิ่งได้ถนัด

ถุงพลาสติกที่มีขนาด  3 X 5  นิ้ว

3  ในที่นี้ของใช้วัสดุประเภทดิน  ดินที่สามารถเก็บความชื้นได้ดี   หาได้จากบริเวณที่มี

    ใบไม้เปื่อยย่อยสลายผสมอยู่

4  เชือกฟาง  สำหรับมัด

 

กิ่งพันธุ์   กิ่งพันธุ์ที่เหมาะสมในการตอนกิ่งในอากาศ  (Air  Layering)   

จะต้องมีความสมบูรณ์  กึ่งแก่กึ่งอ่อน   มีสีเขียวอมน้ำตาล

 

ควั่นเปลือก   ทำการควั่นรอบกิ่งบริเวณที่จะทำการตอนกิ่ง   เป็นสองรอย   ให้มีระยะห่าง

กัน   1  นิ้ว

 

ลอกเปลือก  ทำการลอกเปลือกตรงกลางรอยควั่นทั้งสองออกให้หมด

 

ลักษณะที่ได้   ลักษณะที่ได้ภายหลังจากลอกเปลือกออกแล้ว  จะเห็นเนื้อเยื้อเจริญ

 

ขูดเนื้อเยื้อเจริญ   ทำการขูดเนื้อเยื้อเจริญออกให้รอบรอยแผลควั่นออกให้หมด

 

ลักษณะที่ได้   ลักษณะที่ได้เพื่อทำขั้นตอนต่อไป ดังภาพ   (ง่ายมัยค่ะถ้าไม่เลือกกิ่งมะนาวที่มี

หนาม  และต้นที่มีมดแดง)

 

วัสดุห่อหุ้ม   (ดิน)  นำดินในที่นี้เดินหาดินที่มีความชื้น  ใต้ต้นไม้ที่มีใบไม้แห้ง  ตกทับถมเปื้อย

ย่อยสลาย  นำมาบรรจุลงถุงพลาสติก  ที่มีขนาด  3 X 5  นิ้ว  มัดปลายถุงด้วยเชือกฟาง

 

กรีดถุง   ใช้มีดกรีดถุงพลาสติกที่บรรจุดิน   ตามความยาวของถุงพลาสติก

 

ห่อหุ้มกิ่ง   นำถุงพลาสติกที่บรรจุดิน  ห่อหุ้มกิ่งตอน   ตามรอยกรีด  ให้รอยควั่นอยู่ตรงกลางถุ่ง

พลาสติกที่บรรจุดิน

 

มัด   ทำการมัดให้แน่น  เพื่อป้องกันการขยับของถุงพลาสติกบรรจุดิน   เวลารากอ่อนงอก ตรง

บริเวณลอยควั่นด้านบน  ใช้เชือกฟางมันให้เหมือนข้าวเหนียวต้มมัด  ให้ดูสวยงาม  สองเส้น

 

แทง   ใช้ปลายมีดแทง ๆ  แทงให้เป็นรูพอให้น้ำสามารถผ่าน  ให้ความชื้นแก่ดินภายในถุง

พลาสติกได้  การถ่ายเทอากาศ   และควบคุมอุณหภูมิ

 

เสร็จสมบูรณ์   เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ในการตอนกิ่งในอากาศ   (Air  Layering)  แบบง่าย  ๆ 

สบาย  ๆ  สวัสดีขอรับ

                                                                                                         โดย  ปักษาเสียงสายพิณ