นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
239
ทั้งหมด : 
6204441
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : การประชุมสภา อบจ. สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียด :
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ.๒๕63
  วันที่  16  มีนาคม  ๒๕63   
เวลา   09.30  น.
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
------------------------------
ระเบียบวาระที่  ๑ -     เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
       1.1  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี  2562  (เปลี่ยนแปลงฉบับที่  2/2562)
       1.2  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ฉบับทบทวนปี  2562  (เพิ่มเติมฉบับที่  1/2562)
       1.3  รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2562  ไตรมาสที่  2  (เดือนตุลาคม  -  เดือนธันวาคม  2562)
       1.4  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน  สำหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562  ประจำปีงบประมาณ  2562
ระเบียบวาระที่  ๒            -     รับรองรายงานการประชุม  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ.2562
เมื่อวันที่  24   ธันวาคม  2562   
ระเบียบวาระที่  3 -    กระทู้ถาม  (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่  4 -    เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี)                                
ระเบียบวาระที่  5 -     เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่  6 -     เรื่องอื่น   ๆ  
กำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ.2563  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
 
วันที่ : 29/4/2563

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล