นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
351
ทั้งหมด : 
6204553
 รายละเอียดภาระหน้าที่ของ
 
 

หัวข้อข่าว : ภาระหน้าที่ฝ่ายประชุมสภา

1.  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2.  การจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

3.  การจัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

4.  การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

5.  การจัดทำระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ

6.  การจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ

7.  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ของสภา

8.  การตั้งกระทู้ถาม  ข้อสอบถาม  ข้อซักถาม  ของสภา

9.  การติดตามผลการปฏิบัติงานมติของสภา

10.การติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสภา

11.การจัดหาพัสดุ และรายงานควบคุมเบิกจ่าย บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์

12.การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวฝ่ายนิติบัญญัติ

13.เลขานการประธานสภา และรองประธานสภา

14.การประชาสัมพันธ์ของกองกิจการสภา

15.ควบคุมภายในของกองกิจการสภา

16.อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 
วันที่ : 19/11/2557 เวลา 13:18:22