นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
317
ทั้งหมด : 
6204519
 รายละเอียดภาระหน้าที่ของ
 
 

หัวข้อข่าว : ภาระหน้าที่ฝ่ายกิจการสภา

1.   การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.   การส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา

3.   การสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา

4.   การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองกิจการสภา

5.   การจัดทำแผนพัฒนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

6.   การจัดทำแผนงานต่าง ๆ และแผนการใช้จ่ายของกองกิจการสภา

7.   การโอนงบประมาณ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

8.   การรายงานแผนการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ

9.   การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.

10. การควบคุมงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ

11. ธุรการทั่วไป  และงานสารบรรณ

12. งานจัดทำแผนการอบรมสัมมนาของสมาชิกสภา อบจ.และเจ้าหน้าที่

13. งานดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

14. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 
วันที่ : 19/11/2557 เวลา 13:34:35