นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
279
ทั้งหมด : 
6204481
 รายละเอียดภาระหน้าที่ของ
 
 

หัวข้อข่าว : ภาระหน้าที่ฝ่ายการมีส่วนร่วม

1.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น

2.  การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

3.  การประสานงานทุกภาคส่วน

4.  การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนตามภารกิจ  และกิจการงานของ      

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

5.  การรายงานผลและติดตามประเมินผลตามโครงการต่าง ๆ

6.  ธุรการต้อนรับ

7.  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ

8.  อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 
วันที่ : 19/11/2557 เวลา 13:41:10