นางสาวเสาวนีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
541
ทั้งหมด : 
5074740
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ปี 62 (บริบทอบจ.กับการพัฒนาประเทศในยุคThailand 4.0)
โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
 
 
ตั้งกระทู้
ตรวจสอบความเดือดร้อนประชาชน
ป้องกันน้ำท่วมจังหวัดสตูล
ขอเชิญตั้งกระทู้ถาม รับฟังปัญหา ร้องเรียน
 

 
ระเบียบสภา อบจ.สตูล ว่าด้วยจริยธรรมสมาชิกสภา อบจ.สตูล พ.ศ.2553
แบบขอเสนอญัตติ
แบบขอเสนอแปรญัตติ
แบบเสนอกระทู้ถามด่วน
แบบแสนอกระทู้ถามทั่วไป
 
 
ภาระหน้าที่ฝ่ายการมีส่วนร่วม
ภาระหน้าที่ฝ่ายกิจการสภา
ภาระหน้าที่ฝ่ายประชุมสภา
 
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วิธีผูกผ้าเป็นดอก
การจัดดอก Heliconia
การตอนกิ่งในอากาศ Air Layering