Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
193
ทั้งหมด : 
6200842
 

นางอรรถยา อารีกุล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตหัวหน้าฝ่ายสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

นางธนพร สังฆโต
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นายชัยวุฒิ เสนีวาสน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนุชนาถ สำนัก
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายกัณตภณ แพ่งเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนวพร สุขธร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ

นางนัจมียะห์ อาหน่าย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพิริยานันท์ ช่อคง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวกนกวรรณ พันธ์อยู่
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายธมลเดช ชื่นกิจรุ่งเรือง
ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป

นางสาวสร้อยสุดา หมาดหยัน
ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป