Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
247
ทั้งหมด : 
5644833
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ กองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่หน่วยงานต่างๆ เสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟุสมรรถภาพฯ และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล

รายละเอียด :

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล ประธานอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ กองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่หน่วยงานต่างๆ เสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟุสมรรถภาพฯ และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ต่อไป

 
วันที่ : 12/5/2563

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล