Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
503
ทั้งหมด : 
6202456
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : รับการประเมินเกณฑ์ชี้วัดออนไลน์

รายละเอียด :

รับการประเมินเกณฑ์ชี้วัดออนไลน์ 📢ช่วงเช้าของวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4 อบจ.สตูล ร่วมรับการประเมินเกณฑ์ชี้วัดออนไลน์ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยมีคณะกรรมการดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 2.รองศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม 3.อาจารย์เบญจมาศ จันอารุง 📢ในการรับการประเมินฯดังกล่าว นั้น อบจ.สตูลนำโดย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการประเมินฯ โดยใช้วิถี  New normal  สวมใส่แมส และเว้นระยะห่าง มีการนำพรีเซนต์เทชั่น ในรูปแบบต่าง ๆ ของการนำเสนอ เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลโครงการ ข้อมูลนวัตกรรม  เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลอย่างสะดวกและเข้าใจง่าย 📢สำหรับการให้ข้อมูลของแต่ละพื้นที่โครงการนั้น ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ ออนไลน์ จำนวน 3 จุดดังนี้ จุดที่ 1  โครงการราวจับอุ่นใจ ให้คนพิการและผู้สูงอายุติดบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล จุดที่ 2 โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (CBR)   ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนแป-ระ ตำบลแประ อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล จุดที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องจากศูนย์การศึกษาพิเศษโดยฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   ตำบลพิมาน  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล การนำเสนอแก่คณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพร้อมฟังผลการประเมินฯ เพื่อเข้าสู่ในรอบต่อไป

 
วันที่ : 7/5/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล