คุยกับนายก อบจ.สตูล
ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียน
ว/ด/ป ที่เขียน
จำนวน
ผู้อ่าน
1){ echo " ย้อนกลับ |"; } for($i=1;$i<=$totalpage;$i++){ if($pageno==$i){ echo" ".$i." |"; }else{ echo " $i |"; } } if($pageno<$totalpage){ echo " ถัดไป"; } ?>