หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
667
ทั้งหมด : 
6078400
 


นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

นายปราโมทย์ หมาดทิ้ง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายนันทวี ธีรชาติอนันต์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และซ่อมบำรุง

นายประหยัด ใจเพชร
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หน.ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

ศิวาวุธ แสงประดับ
สถาปนิกปฏิบัติการ

นางสาวเรวดี หมัดหลีเจริญ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

อับดุลกอฟฟาร์ หลีเยาว์
นักวิชาการ สิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นายอามีน หมีนคลาน
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายสมศักดิ์ เหมาะแหล่
คนงาน

ศรัญย์ เหมือนดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางเยาวดี แซะอาหลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอิสมาแอล เละลม
คนงาน

นายศีลพันธ์ แซ่โฮ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกอบกุล ณ รัชกาล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชุกกรี สาริปา
คนงาน

นายยะริด เตบสัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอุเทน สะอิ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายมฮัมหมัดฮอซาลี หมีนด้า
คนงาน

นางสาววิรงรอง หีดชนะ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายตอเฝก สนวงค์
คนงาน

นายประเสริฐ สูสัน
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายกฤชณ ตันวรางค์กุล
คนงาน

นางปรัสรา หลงหัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายหมาดสุกรี อำมาลี
คนงาน

นายอับดุลกอหนี แหล๊ะมุหมีน
คนงาน

นายหมุด แล๊ะดำ
คนงาน

นายพันธิชา เฉลิม
คนงาน
ฝ่ายเครื่องจักรกล


หน.ฝ่ายเครื่องจักรกล

นายจำรัส มุณีแนม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายศุภวัช จันทร์แนม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายคมสัน พันธ์พงษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายอรรถพล องศารา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสิทธิรัตน์ นันตสิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายวิชัญ ทองสีสัน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายยะยา แก้วสลำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายหมาดเสเกต สาริปา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายบรรหาญ บัวแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายภาสกร พูลพิพัฒน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายจิระ สาริปา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสุรียา ทองสี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายจตุรงค์ จิตรวุธ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายอะหมาดสุกรี แขวงดาเอ็ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสวัสดิ์ ไชยศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายชุติพนธ์ โพธา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายธนกฤต ดิสสระ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

นายประดิษฐ์ สายน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายรอสลี หลังจิ
คนงาน