นายมงคล ชุมทอง
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
54
ทั้งหมด : 
4619141
 
 
นายมงคล ชุมทอง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายปราโมทย์  หมาดทิ้ง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นางเยาวดี แซะอาหลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเรวดี  หมัดหลีเจริญ
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

นางสาวกอบกุล ณ รัชกาล


นายอุเทน สะอิ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นางสาววิรงรอง หีดชนะ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายประเสริฐ สูสัน
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นางปรัสรา  หลงหัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอับดุลกอหนี แหล๊ะมุหมีน
คนงาน
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายนันทวี  ธีรชาติอนันต์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และซ่อมบำรุง

นายสมศักดิ์  เหมาะแหล่
คนงาน

นายอิสมาแอล เละลม
คนงาน

นายชุกกรี สาริปา
คนงาน

นายมฮัมหมัดฮอซาลี หมีนด้า
คนงาน
 
นายตอเฝก สนวงค์
คนงาน

นายกฤชณ ตันวรางค์กุล
คนงาน
 
นายหมาดสุกรี อำมาลี
คนงาน
 
นายหมุด แล๊ะดำ
คนงาน
 
นายพันธิชา เฉลิม
คนงาน
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

นายประหยัด  ใจเพชร
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หน.ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

นายศีลพันธ์ แซ่โฮ่
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายยะริด เตบสัน
ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 
ฝ่ายเครื่องจักรกล
 
 
หน.ฝ่ายเครื่องจักรกล
 
นายจำรัส  มุณีแนม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายศุภวัช  จันทร์แนม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายคมสัน  พันธ์พงษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายอรรถพล  องศารา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายสิทธิรัตน์  นันตสิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายมิหนับ  หยังหลัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายยะยา  แก้วสลำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายหมาดเสเกต  สาริปา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายวิชัญ  ทองสีสัน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสุชาติ  แก่นทองจันทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายจิระ  สาริปา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายประดิษฐ์  สายน้อย 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายภาสกร  พูลพิพัฒน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายบรรหาญ  บัวแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายรอสลี  หลังจิ 
คนงาน
นายจตุรงค์ จิตรวุธ
ผู้ช่วยช่างเครื่องกล
นายอะหมาดสุกรี  แขวงดาเอ็ม 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชุติพนธ์ โพธา
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายธนกฤต  ดิสสระ
ผู้ช่วยช่างเครื่องกล
 
 
นายอาคม นางา
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา