หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
815
ทั้งหมด : 
6140011
 
 อำนาจหน้าที่

งานงานสำรวจออกแบบและจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม และประมาณราคา

งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ

งานออกแบบและเขียนแบบ

งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ

งานรวบรวมจัดทำประวัติสายทาง อาคาร สะพาน  แหล่งน้ำ

งานแผนการปฏิบัติงานประจำ

งานตรวจสอบการก่อสร้าง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
งานควบคุมก่อสร้างอาคารและซ่อมแซมทาง  อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ และอื่นๆ
งานการควบคุมเครื่องจักรกลออกปฏิบัติตามแผนให้การช่วยเหลือด้านเครื่องจักรกล
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี

งานรวบรวมประวัติ  ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล

งานการควบคุมเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง

งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวิชาการ ด้านเทคนิค และเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น
งานแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
งานสำรวจความเสียหายและงบประมาณการเบื้องต้นจากเหตุวาตภัย อุทกภัยและอัคคีภัย
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย