หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
227
ทั้งหมด : 
5644813
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านหัวหิน อ.ละงู

       กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลออกปฏิบัติงานโครงการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือประมงพื้นบ้าน บ้านละงู 

    นำโดย นายสุทธิ์พงษ์ โต๊ะศนิ นักบริหารงานช่าง 7 รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง  เเละ นายเสรี นกเกษม นักฐริหารงานช่าง 7ว   เเละ นายลักษมณ์  คุณลักษมณ์ธำรง  นายช่างโยธา 7 ว   พร้อมพนักงานขับเครื่องจักรกล  นายมิหนับ  หยังหลัง  พนักงานขับเครรื่องจักรกลหนัก นายศุภวัช        จันทร์เเนม  พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก   นายภักดี  อินทร์ภักดี  ผู้ช่วยช่างเครื่องกล  ออกปฏิบัติงานให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน อ.ละงู

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที่ : 24/09/2553 เวลา 10:23:12