รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
5 มี.ค. - 6 มี.ค. 2562ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลเพื่อจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOPอนุมัติ
5 มี.ค. - 6 มี.ค. 2562ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOPอนุมัติ
5 มี.ค. - 6 มี.ค. 2562ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์OTOPอนุมัติ
5 มี.ค. - 6 มี.ค. 2562ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์OTOPอนุมัติ
8 มี.ค. 2562 / 08:30 - 12:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมคัดเลือกกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติ
7 มี.ค. 2562 / 08:00 - 16:00ห้องประชุมบุหงาจัดสัมมนาสภาเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลอนุมัติ
13 มี.ค. 2562 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกเพื่อประชุมคณะกรรมการชมรมรอ
13 มี.ค. 2562 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมกาหลงเพื่อประชุมคณะกรรมการชมรมวุฒิอาสาธนาคารคลังสมองจังหวัดสตูล ตั้งแต่เวลา 09.00 น-12.00 นอนุมัติ
13 มี.ค. 2562 / 10:00 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายออกแบบสถานที่ จัดนิทรรศการ ภาพประกอบและประดับธง งานประชุมสัมมนาเหล่ากาชาด ภาค 12 ครั้งที่ 1/2562อนุมัติ
20 มี.ค. 2562 / 14:30 - 16:00ห้องประชุมไข่มุกเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่1/2562อนุมัติ
20 มี.ค. 2562 / 13:00 - 16:00ห้องประชุมไข่มุกเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่1/2562อนุมัติ
28 มี.ค. 2562 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลอนุมัติ
25 มี.ค. 2562 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำแบบประเมินตามมิติตัวชี้วัด เพื่อขอรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อนุมัติ
25 มี.ค. 2562 / 13:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯอนุมัติ
23 มี.ค. 2562 / 08:00 - 12:30ห้องประชุมไข่มุกอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศักยภาพครูปฐมวัยของหน่วยงานอปท.เพื่อให้มีความเท่าเทียมกันกับหลายๆหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาค่ะอนุมัติ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
ไม่พบรายการขอใช้ห้องประชุม