รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
15 ก.พ. 2562 / 13:30 - 16:30ห้องประชุมบุหงาประชุมเตรียมการโครงการคัดกรองผูั้สูงอายุ คนพิการเพื่อรับราวจับอุ่นใจ ปีงบประมาณ 2562อนุมัติ
28 ก.พ. 2562 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุม ก.อบต ก.ท.จ และ ก.จ.จ จังหวัดสตูลอนุมัติ
26 ก.พ. 2562 / 08:00 - 16:30ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการใส่ใจดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมรอ
12 ก.พ. 2562 / 13:00 - 16:00ห้องประชุมไข่มุกใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทำงานของสภาเกษตรกรรมอนุมัติ
15 ก.พ. 2562 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมกาหลงประชุมประจำเดือนกองแผนและงบประมาณอนุมัติ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
ไม่พบรายการขอใช้ห้องประชุม