รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
14 ส.ค. 2562 / 09:00 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4อนุมัติ
14 ส.ค. 2562 / 13:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ครั้งที่ 3/2562อนุมัติ
19 ส.ค. 2562 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมกาหลงประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ กองทุนฟื้นฟูฯอนุมัติ
21 ส.ค. 2562 / 13:00 - 16:00ห้องประชุมบุหงาประชุมคณะกรรมการสภาพัฒนาเกษตรกรรม อบจ.สตูลอนุมัติ
22 ส.ค. 2562 / 13:00 - 16:00ห้องประชุมบุหงาประชุมคณะกรรมการสภาพัฒนาสวัสดิการสังคม อบจ.สตูลรอ
22 ส.ค. 2562 / 13:00 - 16:00ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการสภาพัฒนาสวัสดิการสังคม อบจ.สตูลอนุมัติ
19 ส.ค. 2562 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกประชุม การสมัคร สมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่นรอ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
ไม่พบรายการขอใช้ห้องประชุม