รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
5 ต.ค. 2564 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมบุหงาอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอนุมัติ
20 ต.ค. 2564 / 08:30 - 12:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลองคืการบริหารส่วนจังหวัดสตูลอนุมัติ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
ไม่พบรายการขอใช้ห้องประชุม