รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
26 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561ห้องประชุมบุหงาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชนรอ
26 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชนรอ
26 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลเพื่อจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชนรอ
26 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2561ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรอ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
ไม่พบรายการขอใช้ห้องประชุม