รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
2 ต.ค. 2561 / 13:00 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมจัดทำแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลอนุมัติ
9 ต.ค. 2561 / 09:00 - 12:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอนุมัติ
2 ต.ค. 2561 / 09:30 - 12:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมเตรียมความพร้อมประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)อนุมัติ
3 ต.ค. 2561 / 08:30 - 12:30ห้องประชุมไข่มุกเพื่อประชุมพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานอนุมัติ
4 ต.ค. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของอบจ.สตูลอนุมัติ
4 ต.ค. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของอบจ.สตูลรอ
4 ต.ค. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของอบจ.สตูลรอ
4 ต.ค. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของอบจ.สตูลรอ
10 ต.ค. 2561 / 09:30 - 16:00ห้องประชุมไข่มุกจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบจ.สตูล เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อนุมัติ
5 ต.ค. 2561 / 08:00 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกอบรมและมอบเกียรติบัตรอนุมัติ
31 ต.ค. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกเพื่อใช้ในการประชุม ก.อบต , ก.ท.จ. และ ก.จ.จอนุมัติ
12 ต.ค. 2561 / 09:30 - 12:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อนุมัติ
22 ต.ค. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประชุมผู้ประกอบการอนุมัติ
12 ต.ค. 2561 / 13:00 - 16:00ห้องประชุมไข่มุกเพื่อต้อนรับคณะจาก อบต.ทุ่งปรัง จ.นครศรีธรรมราชอนุมัติ
11 ต.ค. 2561 / 13:00 - 16:30ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประชุม Street Artรอ
11 ต.ค. 2561 / 13:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกเพื่อประชุมคณะทำงานโครงการภาพริมถนนสายพหุวัฒนธรรมสตูล ที่ สต.51001/ ว 963 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ตามคำสั่งนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์-นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลอนุมัติ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
ไม่พบรายการขอใช้ห้องประชุม