รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
20 พ.ค. - 21 พ.ค. 2562ห้องประชุมบุหงาเพื่อใช้ในการสอบอนุมัติ
29 พ.ค. 2562 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกเพื่อประชุม ก.อบต. ก.ท.จ. และ ก.จ.จ. จังหวัดสตูลอนุมัติ
30 พ.ค. - 12 พ.ค. 2562ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการสภาพัฒนาสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2562รอ
21 พ.ค. 2562 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมกาหลงเพื่อประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.สตูลอนุมัติ
30 พ.ค. 2562 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการดำเนินงานของสภาพัฒนาสวัสดิการสังคม อบจ.สตูล ครั้งที่ 1/2562อนุมัติ
30 พ.ค. 2562 / 13:00 - 16:00ห้องประชุมไข่มุกเพื่อประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสตูล ของคณะกรรมการพัฒนาอบจ.สตูลและคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดอนุมัติ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
9 พ.ค. 2562 / 13:30 - 16:30เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน 1 ฉบับ ด้วยประธานกรรมการหอการค้าไทย และคณะฯ มีกำหนดการเยี่ยมเยือน หอการค้าจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะหารือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอการค้าไทยกับหอการค้าจังหวัด ให้มากยิ่งขึ้น ในการนี้ หอการค้าจังหวัดสตูล จึงเรียนมายังท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถสุขาเคลื่อน ที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ เดอะ ซีวเล่ย์ บีช รีสอร์ท ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล รายละเอียดดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ รอ