มกราคม 2562
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
จัดอบรมโครงการฝึกอบรมการเงินการคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
6
7
8
ใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ถนนสายพหุวัฒนธรรมเมืองสตูล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2562” วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ประชุม ก.อบต , ก.ท.จ , ก.จ.จ.
25
26
27
28
29
30
31