เมษายน 2562
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
1
เพื่อประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2
3
4
5
6
7
8
9
เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
10
เพื่อประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยเกาะลิเป๊ะแบบครบวงจรอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เพื่อประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยเกาะลิเป๊ะแบบครบวงจรอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 หอการค้าจังหวัดสตูล ด้วยหอการค้าจังหวัดสตูล กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดกิจกรรมที่หอการค้าได้ดำเนินการในรอบปีนั้นๆ ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ
25
26
ประชุม ก.อบต , ก.ท.จ และ ก.จ.จ.
27
28
29
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล
30