กันยายน 2561
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
13
เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
14
ประชุม Street Art
15
16
17
อบรมนักเรียน
ประชุมคัดเลือกผู้ปฏิบัติราชการดีเด่น (ปณิธานความดี)
18
19
ประชมุงบประมาณเหลือจ่าย
20
อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บขยะ
21
22
23
24
ใช้เพื่อประชุม ก.อบต , ก.ท.จ และ ก.จ.จ.
25
จัดประชุม Satun Street Art
26
27
มอบป้ายร้าน ตลาดนัดแก้เนือย
28
29
30