พฤศจิกายน 2561
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
1
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
เพื่อประชุม“โครงการภาพริมถนนสายพหุวัฒนธรรมสตูล ครั้งที่ 5/2561” (คณะทำงานชุดกำหนดรูปแบบและออกแบบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
21
...
..
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
22
ประชุม คณะทำงาน ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว 4คณะ
23
24
25
26
27
28
ใช้เพื่อประชุม ก.จ.จ. ,ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัดสตูล
29
30