รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
1 พ.ย. 2561 / 13:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมรอ
28 พ.ย. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกใช้เพื่อประชุม ก.จ.จ. ,ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัดสตูลรอ
21 พ.ย. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะอนุกรรมการฯ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑รอ
20 พ.ย. 2561 / 09:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกเพื่อประชุม“โครงการภาพริมถนนสายพหุวัฒนธรรมสตูล ครั้งที่ 5/2561” (คณะทำงานชุดกำหนดรูปแบบและออกแบบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง) รอ
22 พ.ย. 2561 / 09:30 - 16:30ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประชุม คณะทำงาน ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว 4คณะรอ
21 พ.ย. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุก...รอ
21 พ.ย. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุก..รอ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
ไม่พบรายการขอใช้ห้องประชุม