รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
5 ม.ค. 2562 / 08:00 - 18:00ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลจัดอบรมโครงการฝึกอบรมการเงินการคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รอ
24 ม.ค. 2562 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุม ก.อบต , ก.ท.จ , ก.จ.จ.รอ
8 ม.ค. 2562 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ถนนสายพหุวัฒนธรรมเมืองสตูล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2562” วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. รอ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
ไม่พบรายการขอใช้ห้องประชุม