รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
19 ก.ย. 2561 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกประชมุงบประมาณเหลือจ่ายอนุมัติ
12 ก.ย. 2561 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอนุมัติ
17 ก.ย. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลอบรมนักเรียนรอ
20 ก.ย. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บขยะอนุมัติ
17 ก.ย. 2561 / 10:00 - 11:00ห้องประชุมไข่มุกประชุมคัดเลือกผู้ปฏิบัติราชการดีเด่น (ปณิธานความดี)อนุมัติ
24 ก.ย. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกใช้เพื่อประชุม ก.อบต , ก.ท.จ และ ก.จ.จ.อนุมัติ
13 ก.ย. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมบุหงาเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอนุมัติ
14 ก.ย. 2561 / 13:00 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุม Street Artอนุมัติ
31 ธ.ค. 2442 - 14 ก.ย. 2442ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการรังนกอีแอ่นอนุมัติ
25 ก.ย. 2561 / 13:00 - 16:30ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลจัดประชุม Satun Street Artรอ
27 ก.ย. 2561 / 08:00 - 16:30ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลมอบป้ายร้าน ตลาดนัดแก้เนือยรอ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
11 ก.ย. - 12 ก.ย. 2561testรอ