รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
1 เม.ย. 2562 / 13:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกเพื่อประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อนุมัติ
9 เม.ย. 2562 / 13:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑อนุมัติ
26 เม.ย. 2562 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุม ก.อบต , ก.ท.จ และ ก.จ.จ.รอ
29 เม.ย. 2562 / 13:00 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูลรอ
24 เม.ย. 2562 / 13:30 - 16:30ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 หอการค้าจังหวัดสตูล ด้วยหอการค้าจังหวัดสตูล กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดกิจกรรมที่หอการค้าได้ดำเนินการในรอบปีนั้นๆ ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ อนุมัติ
10 เม.ย. 2562 / 13:30 - 16:00ห้องประชุมบุหงาเพื่อประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยเกาะลิเป๊ะแบบครบวงจรอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีรอ
10 เม.ย. 2562 / 13:00 - 16:00ห้องประชุมกาหลงเพื่อประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยเกาะลิเป๊ะแบบครบวงจรอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีรอ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
ไม่พบรายการขอใช้ห้องประชุม