Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สรุปปัญหาและความต้องการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปปัญหาและความต้องการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปปัญหาและความต้องการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปปัญหาและความต้องการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปปัญหาและความต้องการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปผลโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม
สรุปผลโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม
สรุปผลโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน
สรุปผลโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
สรุปผลประชาคม โครงการอบจ. พบประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565