เข้าสู่ระบบ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สรุปผลประชาคม โครงการอบจ. พบประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565
สรุปผลประชาคม โครงการอบจ. พบประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
สรุปผลประชาคม โครงการอบจ. พบประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565
สรุปผลประชาคม โครงการอบจ. พบประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565