"เมืองท่องเที่ยวเชิงนิวเวศระดับโลก เกษตรเพิ่มมูลค่า สังคมพัฒนา ก้าวหน้าสู่เมื่องแห่งความสุข"

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สรุปปัญหาและความต้องการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปปัญหาและความต้องการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปปัญหาและความต้องการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปปัญหาและความต้องการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปปัญหาและความต้องการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปปัญหาและความต้องการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปปัญหาและความต้องการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สรุปผลโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10 ประจำเดือนกันยายน
สรุปผลโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม
สรุปผลโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม
1 2 3