Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล”

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล”
โดยโครงการได้ร่วมบูรณาการร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ใน โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล “Move Forward”
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูลทั้ง ๗ อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ รีสอร์ท ณ วังสายทอง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้นำ และสนับสนุนบทบาทของแกนนำเด็กและเยาวชนให้เข็มแข็ง เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 และสร้างความตระหนักรู้และสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง เพื่อให้เป็นเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

Leave a Comment