Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานของสภาพัฒนาเกษตรกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

31 มกราคม 2567
อบจ.สตูล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานของสภาพัฒนาเกษตรกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น เสนอปัญหาและความต้องการ พร้อมหารือการดำเนินงาน
โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล กล่าวเปิด ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานสภาพันฒาเกษตรกรรม กล่าวรายงาน และนางจรูญ ชุมภูทอง ผอ.กองสวัสดิ์การสังคม รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4

Leave a Comment