Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการแพลตฟอร์ม Satun e-Market และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์ม Satun e-Market เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการแพลตฟอร์ม Satun e-Market และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์ม Satun e-Market เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัดสตูล พาณิชย์จังหวัดสตูล สถิติจังหวัดสตูล อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เกษตรจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสตูล ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล กรรมการบริษัทร่วมพัฒนาเมือง จำกัด และประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมบุหงา ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มดิจิทัล Satun e-Market บรรลุซึ่งเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในจังหวัดสตูลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

Leave a Comment