เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์โครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน

ด้วยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ซึ่งดําเนินงานแบบไม่แสวงหากําไรและมุ่งพัฒนา สังคมอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในภาพรวมมีภารกิจหลักในการส่งเสริ,และอํานวยความสะดวกในการ ใช้อินเทอร์เน็ต การจดทะเบียน ชื่อโดเมน และการบริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด .th และ ไทย (Country Code Top Level Domain Name) ได้จัดทําโครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน เป็นโครงการของมูลนิธิฯ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทยใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ในการ ใช้งานชื่อโดเมนภาษาไทย สื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่ต้องแปลเป็นชื่อภาษาอังกฤษ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาใน การอ่านและสื่อสารชื่อโดเมน บ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กร ชุมชนหรือบุคคล ได้อีกด้วย

หากหน่วยงาน องค์กร ชุมชนหรือบุคคลมีความสนใจ และ ต้องการมีเว็บไซต์ชื่อโดเมนภาษาไทย (ไทย) เป็นของตนเอง สามารถทําหนังสือแสดงความจํานง เพื่อขอเข้าร่วม โครงการฯ พร้อมส่งข้อมูลแนะนําพื้นที่ อาทิ สถานที่ ท่องเที่ยวภายในพื้นที่, ศูนย์การเรียนรู้ หน่วยงานเพื่อ ประชาชน, โฮมสเตย์, วิสาหกิจชุมชน, สินค้า, วัฒนธรรม, กิจกรรม ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการนําเสนอ เป็นต้น โดยท่านสามารถส่งรายละเอียด ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@thnic.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๖๑ โดยท่านสามารถเข้าดูรายละเอียด โครงการ เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน ได้ที่ลิงค์นี้ htps://www.thnic.or.th หรือ รู้จัก.ไทย


ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เข้าร่วมโครงการ

เว็บไซต์ เที่ยวทุ่งหว้า.ไทย โดย กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล สนับสนุนโดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า เป็นผู้ประสานงาน และมี มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค การผลิตเว็บไซต์

เว็บไซต์มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องราว ข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ตามวิสัยทัศน์ของ จ.สตูล ที่ว่า “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน” (ที่มา satun.go.th)

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่ง อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ให้มีศักยภาพมากขึ้น เป็นช่องทางสื่อสารโดยตรงจากชุมชนถึงสาธารณชน ผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้ ชื่อโดเมนภาษาไทย อันสื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่ต้องสะกดเป็นชื่อภาษาอังกฤษ

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
EnglishChinese (Simplified)MalayThai
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x