Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2564

Leave a Comment