"เมืองท่องเที่ยวเชิงนิวเวศระดับโลก เกษตรเพิ่มมูลค่า สังคมพัฒนา ก้าวหน้าสู่เมื่องแห่งความสุข"

คู่มือมาตรฐานการการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง อบจ.สตูล
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แผนการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2566
คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน การขอรับบำเหน็จลูกจ้างประจำ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 2