เข้าสู่ระบบ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แผนการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2566
05 ตุลาคม 2022
คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
27 เมษายน 2022
คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น
27 เมษายน 2022
คู่มือการปฏิบัติงาน การขอรับบำเหน็จลูกจ้างประจำ
27 เมษายน 2022
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
19 เมษายน 2022
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 เมษายน 2022
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 เมษายน 2022
คู่มือการปฏิบัติงาน : Work Manual กระบวนงานการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง อบจ.สตูล
15 เมษายน 2022
1 2 3

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
25 ตุลาคม 2023
รวมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่ง การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
18 พฤษภาคม 2023
คู่มือการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับนักทรัพยกรบุคคลนักทรัพยากรบุคคล
30 เมษายน 2023
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
30 เมษายน 2023
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565
05 ตุลาคม 2022
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง การกำหนดจำนวนการลา การมาทำงานสาย ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของ อบจ.สตูล ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
30 กันยายน 2022
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา ช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
27 เมษายน 2022
คู่มือสำหรับประชาชนในการให้บริการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
13 เมษายน 2022
คู่มือสำหรับประชาชนในการให้บริการห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
09 ธันวาคม 2021
คู่มือ การขอรับบำเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
09 ธันวาคม 2021
1 2 3