"เมืองท่องเที่ยวเชิงนิวเวศระดับโลก เกษตรเพิ่มมูลค่า สังคมพัฒนา ก้าวหน้าสู่เมื่องแห่งความสุข"

คู่มือมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชน

คู่มือการเข้าใช้บริการ E-Services
คู่มือการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา ช่องทางการชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
รวมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่ง การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คู่มือการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับนักทรัพยกรบุคคลนักทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลาขั้นตอนการสงเคราะห์ค่าพาหนะสำหรับการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ขั้นตอนการสงเคราะห์ค่าพาหนะสำหรับการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง การกำหนดจำนวนการลา การมาทำงานสาย ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของ อบจ.สตูล ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา ช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
1 2 3 4