Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมประชาคม โครงการ อบจ.สตูล พบประชาชน ครั้งที่ 1 /2565 ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 อบจ.สตูล ได้จัดโครงการการ อบจ.สตูลพบประชาชน โดยกองยุทธศาสตร์ฯ นำโดยนางสาวเสาวลี ชูเกิด และฝ่ายยุทธศาสตร์  ที่ได้รับมอบหมายในการจัดประชุมประชาคม  พบประชาชน ครั้งที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รับทราบปัญหา จากประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า

 

 

Leave a Comment