Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ชี้แจงรายละเอียดหัวข้อต่างๆในการการประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ผ่านระบบซูม)

กองยุทธศาสตร์ฯ นำโดยนางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมกับสำนักปลัด อบจ.สตูล ในการชี้แจงรายละเอียดหัวข้อต่างๆในการการประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ผ่านระบบซูม)วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับการตรวจประเมินเบื้องต้น (รอบแรก การตรวจเอกสารหลักฐาน) เพื่อรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2

Leave a Comment