Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.ฝ่ายสถิติฯ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.สตูล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.ฝ่ายสถิติฯ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.สตูล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล (พ.ศ.2566-2570) ประธานในที่ประชุม นางนุชลักขณ์ สุขประเสริฐ  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล ชั้น 3 หน้าห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Leave a Comment