Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมบุคลากรกองยุทธศาสาตร์และงบประมาณ 29 มิถุนายน 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00น. นางสาวเสาวลี  ชูเกิด  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เรียกประชุมบุคลากรกองยุทธศาสาตร์ฯ เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฎิบัติงานภายในส่วนราชการ  และแนะนำเรื่องของระเบียบการจัดหาพัสดุ ณ ห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 3

Leave a Comment