Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

จัดประชุมประชาคมตามโครงการ อบจ.พบประชาชน ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สตูล ร่วมจัดประชุมประชาคมตามโครงการ อบจ.พบประชาชน ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบจ.สตูล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชานในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกันพัฒนา ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสภาพปัญหาจริงพร้อมนำไปแกไข้ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

Leave a Comment