Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 5 กันยายน 2565

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ) ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3  และเสนอความคิดเห็นต่อผลการสำรวจและการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ อบจ สตูล  โดยมี นายชัยรัตน์ บุศย์ดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้  ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ  ทั้งนี้ อบจ สตูลจะได้นำผลการประเมินเผยแพร่ต่อประชาชนในจังหวัดสตูลได้ทราบทาง เว็บไซต์ www.sutunpao.go.th ต่อไป

             

Leave a Comment