Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

นายอดินันท์ ปากบารา รองนายก อบจ.สตูล พร้อมด้วย เลขานุการ นายก อบจ.สตูล ที่ปรึกษา นายก อบจ.สตูล ส.อบจ.สตูล อำเภอละงูและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม รับมอบหมายจากนายก อบจ.สตูล เพื่อร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ จำนวน 295 ครัวเรือน ซึ่ง อบต.ปากน้ำ ขอรับการสนับสนุนมายัง อบจ.สตูล เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต2 จังหวัดสตูล ร่วมมอบเครื่องอุปโภค- บริโภค ณ อบต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment