Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ลงพื้นที่ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เพื่อขอรับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เพื่อขอรับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการเกษตรผสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกต้นไม้มีค่าแซมเรือนสวนไร่นา 1 ล้านต้น ภายในระยะเวลา 4 ปี (2564-2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกิจกรรมเสริมรายได้ในสวน ทำให้มีผลผลิตควบคู่เพื่อเศรษฐกิจไปกับพืชหลัก สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่ป่า และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาชีพ        

 

 

 

 

Leave a Comment