Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4 กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในที่ประชุม

Leave a Comment