Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยเกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจรฯ

อบจ.สตูล ร่วมแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะหลีเป๊ะ
*******************************************
วันที่ 5 มกราคม 2566
ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ และคณะที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยเกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจรฯ เข้าพบนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษาโครงการฯ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหาขยะบนเกาะหลีเป๊ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งกระทบภาพลักษ์การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อบจ.สตูล จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีระยะเวลาศึกษา 120 วัน คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566 นำไปสู่การบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

Leave a Comment