เข้าสู่ระบบ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น ๒
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและและเมินผล จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔
***** ในที่ประชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบ
๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๕
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน )
๒. รายงานผลโครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุม
๑.กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.เพื่อพิจารณาแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน
2 แนวทาง ดังนี้
1.พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
#งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
EnglishChinese (Simplified)MalayThai
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x