Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ร่วมรับการประเมินเกณฑ์ชี้วัดออนไลน์ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2564 (3พ.ค.64)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4 อบจ.สตูล ร่วมรับการประเมินเกณฑ์ชี้วัดออนไลน์ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีคณะกรรมการดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพัทธ์ สมิตานนท์
2.รองศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม
3.อาจารย์เบญจมาศ จันอารุง
ในการรับการประเมินฯดังกล่าว นั้น อบจ.สตูลนำโดย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนเครือข่ายองค์กรต่างๆ เข้าร่วมรับการประเมินฯ โดยใช้วิถี New normal สวมใส่แมส และเว้นระยะห่าง มีการนำพรีเซนต์เทชั่น ในรูปแบบต่าง ๆ ของการนำเสนอ เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลโครงการ ข้อมูลนวัตกรรม เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลอย่างสะดวกและเข้าใจง่าย สำหรับการให้ข้อมูลของแต่ละพื้นที่โครงการนั้น ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ ออนไลน์ จำนวน 3 จุดดังนี้
จุดที่ 1 โครงการราวจับอุ่นใจ ให้คนพิการและผู้สูงอายุติดบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
จุดที่ 2 โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (CBR) ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนแป-ระ ตำบลแประ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
จุดที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องจากศูนย์การศึกษาพิเศษโดยฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
การนำเสนอแก่คณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพร้อมฟังผลการประเมินฯ เพื่อเข้าสู่ในรอบต่อไป

Leave a Comment