Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย (11พ.ค.64)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 อบจ.สตูล โดยสำนักปลัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม และมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในที่ประชุมระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย
1.เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
– ข้อมูลการประชุมจากจังหวัดสตูล เรื่อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงวันฮารีรายา
– ขยายเวลาการขออนุญาติ ออกนอกพื้นที่ของ ข้าราชการและบุคลากรของรัฐ
– หารือการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ระลอก 3
2.เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน่าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
3.เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
– เรื่องการส่งเสริมมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบจ.สตูล โดยกองช่าง
– เรื่องระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เรื่องหารือของส่วนราชการในสังกัดฯ
– เรื่อง การรายงานการรับ – จ่ายเงิน (กองคลัง)
– เรื่องการติดตามโครงการดำเนินงานตามรายไตรมาส (กองแผนและงบประมาณ)
-เรื่อง รายงานโครงการตกค้างของปีก่อนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
– เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติ โรงเรียนในสังกัด

Leave a Comment