Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมพิจารณาร่างคู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.สต. ให้แก่ อบจ. (27พ.ค.64)

นางเกษร เกตุแก่น ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมพิจารณาร่างคู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

Leave a Comment