Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 (8มิ.ย.64)

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรกองการศึกษาฯ ได้รับมอบหมายจากนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ให้ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน ให้แก่ คณะครู โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ดังนี้
#1.เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในช่วง (Covid-19)​ วันเปิดเทอม (On Site)​ วันที่ 14 มิ.ย 64โดยใช้มาตรการประเมินผ่าน thai stop covid plus เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส (Covid-19)​ ในสถานศึกษา
#2.ติดตามงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การประเมิน (RT), (NT), (O-net)
#3. การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษา(โครงงานฐานวิจัย)​
#4. ติดตามงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)​
#5. ร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป

Leave a Comment