Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนเทศบาลตำบลคลองขุด (9มิ.ย.64)

วันที่ 9 มิ.ย 2564 เวลา 13.00 น. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สตูล จัดโครงการช่วยเหลือเบื้องต้น สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสนับสนุน เครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งจะต้องผ่านการร้องขอจาก อปท.ที่เกินศักยภาพ และผ่านการประชุมพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
………………………………….
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล พร้อมด้วย ส.อบจ.ในพื้นที่ ร.ต.อ.เทพชัย มิตรเปรียญ นายสอาด หนูชูสุข และข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด นำโดยนางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์ รองปลัด อบจ.สตูล นางจรูญ ชมภูทอง ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลคลองขุด นำโดยนายสุนทร พรหมเมศร์ นายกอบต.คลองขุด ซึ่งได้ร้องขอในส่วนที่เกินศักยภาพฯ ในครั้งนี้ จำนวน 216 ราย

Leave a Comment